Tuesday, 16 March, 2010

नव वर्ष मंगलमय हो

नव संवत , नव वर्ष
हो सर्वत्र हर्ष ही हर्ष!
मंगलकामनाएँ !
-अशोक लव

No comments: